XII 2016 Updated

Dummenahally N., Glema A.
Green BIM - Eco Friendly Sustainable Design with Building Information Modeling.
Ed. Jan Karlshoj, BIM in Civil Engineering - Open Data Standards in Civil Engineering

Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 2016, pp. 29-36.
Article
Szymkuc W., Glema A., Malendowski M.,
Fire performance of composite concrete filled tubular columns exposed to localized fire
Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues: Proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference of Computer Methods in Mechanics (CMM), CRC Press, 2016, pp. 573-576.
Article
Szymkuc W., Glema A., Malendowski M.,
Wplyw wybranych parametrow na zachowanie i czas odpornosci ogniowej slupow zespolonych z rur okraglych wypelnionych betonem
Innowacyjnosc, kreatywnosc i rozwoj: budownictwo a srodowisko, Wydawnictwo Zarzadu Oddzialu PZITB Poznan, 2015, str. 77-91.
Article
Glema A., Szumigała M., Malendowski M., Polus £.
Zabezpieczenie ogniochronne połączonych elementów konstrukcji stalowych różniących się temperaturą krytyczną
Innowacyjnosc, kreatywnosc i rozwoj: budownictwo a srodowisko, Wydawnictwo Zarzadu Oddzialu PZITB Poznan, 2015, str. 109-119.
Article
Malendowski, M., Glema, A., Kurzawa, Z., Polus, L.,
Mechanical response under natural fire of barrel shape shell structure
Journal of Structural Fire Engineering, 6, (1), 2015, pp. 59-66.
Article
Glema A., Lodygowski T., Sumelka W.,
Piotr Perzyna - scientific conductor within Theory of Thermo-Viscoplasticity
Engineering Transactions, 62, (3), 2014, pp. 193-219.
Article
Glema A., Malendowski M., Szymuæ W.,
Analiza numeryczna statecznosci konstrukcji stalowej podczas pozaru
Materia³y Budowlane, 10, 2014, str. 103-105.
Article
Glema A.,
Rozdzia³ 1: Zagadnienia bezpieczeñstwa obiektu budowlanego.
Red. T. £odygowski, A. Garstecki, Bezpieczeñstwo budowli w warunkach zagro¿enia terrorystycznego

Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, ISBN 978-83-7775-208-1, Poznañ 2013, s. 171.
Chapter
Glema A., £odygowski T., Sumelka W.,
Nowacki's double shear test in the framework of the anisotropic thermo-elasto-vicsoplastic material model.
Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 48(4), pp. 973-1001, 2010
Abstract      Article PDF (kB)
Glema A., Lodygowski T., Sumelka W.,
Towards the modelling of anisotropic solids.
Computational Methods in Science and Technology, 16(1), 2010, pp. 73-84
Abstract      Article PDF (kB)
Glema A., Lodygowski T., Perzyna P., Sumelka W.,
The numerical analysis of the intrinsic anisotropic microdamage evolution in the elasto-viscoplastic material model.
International Journal of Damage Mechanics, 18, 3, 2009, pp. 205-231
Abstract      Article PDF (kB)
Sumelka W., Klepaczko J.R., £odygowski T., Rusinek A., Glema A.,
Reducing of spurious vibrations in dynamic tension testing of materials.
Dynamic Behaviour of Materials, In memory of our Friend and Colleague Prof. J.R. Klepaczko, 2009, pp. 181-188.
Chapter
Szczerbal B., W³ochal D., Glema A., Lodygowski T.,
Analiza numeryczna konstrukcji szklanych mocowanych punktowo. Czêsc 2.
Swiat Szk³a - Okna, Drzwi, Fasady 6/2009, 34-37.
Abstract
Szczerbal B., W³ochal D., Glema A., Lodygowski T.,
Analiza numeryczna konstrukcji szklanych mocowanych punktowo. Czêsc 1.
Swiat Szk³a - Okna, Drzwi, Fasady 4/2009, 24-26.
Abstract
Szczerbal B., W³ochal D., Glema A., Lodygowski T.,
Badania doœwiadczalne konstrukcji szklanych mocowanych punktowo.
Swiat Szk³a - Okna, Drzwi, Fasady 3/2009, 29-34.
Abstract
Szczerbal B., W³ochal D., Glema A., Lodygowski T.,
Projektowanie szklanych konstrukcji mocowanych punktowo.
Swiat Szk³a - Okna, Drzwi, Fasady 2/2009, 43-45.
Abstract
Szczerbal B., W³ochal D., Glema A., Lodygowski T.,
£aczniki punktowe w szklanych konstrukcjach.
Swiat Szk³a - Okna, Drzwi, Fasady 1/2009, 34-37.
Abstract
Glema A., Lodygowski T., Perzyna P.,
Numerical investigation of dynamic shear bands in inelastic solids as a problem of mesomechanics.
Computational Mechanics, 41, 2, 2008, pp. 219-229.
Abstract      Article PDF (914 kB)
Glema A.,
Material dispersion in dynamic deformation process of solids under impact action.
PAMM-Proc. Appl. Math. Mech. 7, 2007, pp. 4030005-4030006.
Abstract      Article PDF (60 kB)
Glema A.,
Physical and numerical aspects of dispersion phenomenon in solids under impact loading.
Foundations of Civil and Environmental Engineering, 7, 2006, pp. 127-146.
Abstract      Article PDF (510 kB)
Glema A.,
Analiza natury falowej zjawiska lokalizacji odkszta³ceñ plastycznych w cia³ach sta³ych.
Rozprawy, nr 379, Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2004, s. 150.
Wersja PDF (13,6 MB) Za³±cznik ANIMACJE (p³yta CD) Repozytorium PP
Glema A., Lodygowski T., Perzyna P.,
Localization of plastic deformations as a result of wave interaction.
Comp. Ass. Mech. and Eng. Sci., 10, 1, 2003, pp. 81-91.
Abstract
Garstecki A., Glema A. and £odygowski T.,
Sensitivity of plastic strain localization zones to boundary and initial conditions and to constitutive parameters.
Computational Mechanics, 30, 2, 2003, pp. 164-169.
Abstract      Artyku³ PDF (148kB)
Glema A., £odygowski T.,
On importance of imperfections in plastic strain localization problems in materials under impact loading.
Archives of Mechanics, 54, 5-6, 2002, pp. 411-423.
 
Glema A., £odygowski T.,
Numerical Recognition of Plastic Localized Zones under Dynamic Loading.
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 197, Mechanika z. 60, Problemy Dynamiki Konstrukcji, 2002, s. 205-212.
 
Biniecki £., Lubañski S., £odygowski T., Glema A., Wegner A.,
Analiza dynamiczna ramowego turbozespo³u o mocy 200 MW.
In¿ynieria i Budownictwo, 7, 2002, s. 376-380.
 
Dornowski W., Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Opis zjawisk lokalizacji i zniszczenia w teorii lepkoplastyczno¶ci.
PAN: Dzia³alno¶æ naukowa-wybrane zagadnienia, zeszyt 13, maj 2002, s. 89-93.
 
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Wave interaction and strain localization in dynamicaly loaded specimen.
Journal de Physique IV France, 10, 2000, pp. 99-104.
 
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Interaction of deformation waves and localization phenomena in inelastic solids.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 183, 2000, pp. 123-140.
Abstract      Artyku³ PDF (862kB)
Glema A., K±kol W., £odygowski T.,
Numerical modelling of adiabatic shear band formation in a twisting test.
Engineering Transactions, 45, (3-4), 1997, pp. 419-431.
 
Glema A., £odygowski T.,
Plastic strain localization and failure of a ductile specimen.
ZAMM, 77 , 1997, S1, S97 - S98.
 
Garstecki A., Glema A.,
Sensitivity analysis of buckling loads of phisically nonlinear frames using dynamic and static criterions.
Applied Math. and Comp. Sci., 1996, vol. 6, 2, pp. 291-302.
 
Garstecki A., Glema A., Scigallo J.,
Optimal design of reinforced concrete beams and frames.
Comp. Ass. Mech. and Eng. Sci., 3, 3, 1996, pp. 223-231.
Abstract
Garstecki A., Glema A.,
Pontriagyn method versus nonlinear programming in applications to structural optimization.
Control and Cybernetics, vol. 25, 1996, 5, pp. 1051-1058.
 
Garstecki A., Glema A.,
Numerical methods of optimal redesign of frames against buckling.
ZAMM, 74, 1994, 6, T595-T597.
 
Glema A.,
Optymalne wzamcnianie fizycznie nieliniowych konstrukcji prêtowych w stanie wstêpnych naprê¿eñ.
Rozprawa Doktorska, WBL PP, Poznañ, 1992, s. 109.
 
Garstecki A., Glema A.,
Sensitivity analysis and optimal redesign of columns in the state of initial distortions and prestress.
Structural Optimization, 3, 1991, pp. 141-148.
 
Garstecki A., Glema A.,
Podwy¿szanie no¶no¶ci s³upów przez optymalne dodanie materia³u.
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznañskiej. Seria: Budownictwo L±dowe, Nr 34, 1990, str. 53-62.
IX 2010 Updated

Glema A., Lodygowski T., Sumelka W.,
Nowacki's double shear test in the framework of the anisotropic thermo-elasto-vicsoplastic material model.
Journal of Theoretical and Applied Mechanics, [IN PRESS], 48(4), 2010, pp.
Abstract      Article PDF (kB)
Glema A., Lodygowski T., Sumelka W.,
Towards the modelling of anisotropic solids.
Computational Methods in Science and Technology, 16(1), 2010, pp. 73-84
Abstract      Article PDF (kB)
Glema A., Lodygowski T., Perzyna P., Sumelka W.,
The numerical analysis of the intrinsic anisotropic microdamage evolution in the elasto-viscoplastic material model.
International Journal of Damage Mechanics, 18, 3, 2009, pp. 205-231
Abstract      Article PDF (kB)
Szczerbal B., W³ochal D., Glema A., Lodygowski T.,
Analiza numeryczna konstrukcji szklanych mocowanych punktowo. Czêsc 2.
Swiat Szk³a - Okna, Drzwi, Fasady 6/2009, 34-37.
Abstract
Szczerbal B., W³ochal D., Glema A., Lodygowski T.,
Analiza numeryczna konstrukcji szklanych mocowanych punktowo. Czêsc 1.
Swiat Szk³a - Okna, Drzwi, Fasady 4/2009, 24-26.
Abstract
Szczerbal B., W³ochal D., Glema A., Lodygowski T.,
Badania doœwiadczalne konstrukcji szklanych mocowanych punktowo.
Swiat Szk³a - Okna, Drzwi, Fasady 3/2009, 29-34.
Abstract
Szczerbal B., W³ochal D., Glema A., Lodygowski T.,
Projektowanie szklanych konstrukcji mocowanych punktowo.
Swiat Szk³a - Okna, Drzwi, Fasady 2/2009, 43-45.
Abstract
Szczerbal B., W³ochal D., Glema A., Lodygowski T.,
£aczniki punktowe w szklanych konstrukcjach.
Swiat Szk³a - Okna, Drzwi, Fasady 1/2009, 34-37.
Abstract
Glema A., Lodygowski T., Perzyna P.,
Numerical investigation of dynamic shear bands in inelastic solids as a problem of mesomechanics.
Computational Mechanics, 41, 2, 2008, pp. 219-229.
Abstract      Article PDF (914 kB)
Glema A.,
Material dispersion in dynamic deformation process of solids under impact action.
PAMM-Proc. Appl. Math. Mech. 7, 2007, pp. 4030005-4030006.
Abstract      Article PDF (60 kB)
Glema A.,
Physical and numerical aspects of dispersion phenomenon in solids under impact loading.
Foundations of Civil and Environmental Engineering, 7, 2006, pp. 127-146.
Abstract      Article PDF (510 kB)
Glema A.,
Analiza natury falowej zjawiska lokalizacji odkszta³ceñ plastycznych w cia³ach sta³ych.
Rozprawy, nr 379, Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2004, s. 150.
Wersja PDF (13,6 MB) Za³±cznik ANIMACJE (p³yta CD)
Glema A., Lodygowski T., Perzyna P.,
Localization of plastic deformations as a result of wave interaction.
Comp. Ass. Mech. and Eng. Sci., 10, 1, 2003, pp. 81-91.
Abstract
Garstecki A., Glema A. and £odygowski T.,
Sensitivity of plastic strain localization zones to boundary and initial conditions and to constitutive parameters.
Computational Mechanics, 30, 2, 2003, pp. 164-169.
Abstract      Artyku³ PDF (148kB)
Glema A., £odygowski T.,
On importance of imperfections in plastic strain localization problems in materials under impact loading.
Archives of Mechanics, 54, 5-6, 2002, pp. 411-423.
 
Glema A., £odygowski T.,
Numerical Recognition of Plastic Localized Zones under Dynamic Loading.
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 197, Mechanika z. 60, Problemy Dynamiki Konstrukcji, 2002, s. 205-212.
 
Biniecki £., Lubañski S., £odygowski T., Glema A., Wegner A.,
Analiza dynamiczna ramowego turbozespo³u o mocy 200 MW.
In¿ynieria i Budownictwo, 7, 2002, s. 376-380.
 
Dornowski W., Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Opis zjawisk lokalizacji i zniszczenia w teorii lepkoplastyczno¶ci.
PAN: Dzia³alno¶æ naukowa-wybrane zagadnienia, zeszyt 13, maj 2002, s. 89-93.
 
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Wave interaction and strain localization in dynamicaly loaded specimen.
Journal de Physique IV France, 10, 2000, pp. 99-104.
 
Glema A., £odygowski T., Perzyna P.,
Interaction of deformation waves and localization phenomena in inelastic solids.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 183, 2000, pp. 123-140.
Abstract      Artyku³ PDF (862kB)
Glema A., K±kol W., £odygowski T.,
Numerical modelling of adiabatic shear band formation in a twisting test.
Engineering Transactions, 45, (3-4), 1997, pp. 419-431.
 
Glema A., £odygowski T.,
Plastic strain localization and failure of a ductile specimen.
ZAMM, 77 , 1997, S1, S97 - S98.
 
Garstecki A., Glema A.,
Sensitivity analysis of buckling loads of phisically nonlinear frames using dynamic and static criterions.
Applied Math. and Comp. Sci., 1996, vol. 6, 2, pp. 291-302.
 
Garstecki A., Glema A., Scigallo J.,
Optimal design of reinforced concrete beams and frames.
Comp. Ass. Mech. and Eng. Sci., 3, 3, 1996, pp. 223-231.
Abstract
Garstecki A., Glema A.,
Pontriagyn method versus nonlinear programming in applications to structural optimization.
Control and Cybernetics, vol. 25, 1996, 5, pp. 1051-1058.
 
Garstecki A., Glema A.,
Numerical methods of optimal redesign of frames against buckling.
ZAMM, 74, 1994, 6, T595-T597.
 
Glema A.,
Optymalne wzamcnianie fizycznie nieliniowych konstrukcji prêtowych w stanie wstêpnych naprê¿eñ.
Rozprawa Doktorska, WBL PP, Poznañ, 1992, s. 109.
 
Garstecki A., Glema A.,
Sensitivity analysis and optimal redesign of columns in the state of initial distortions and prestress.
Structural Optimization, 3, 1991, pp. 141-148.
 
Garstecki A., Glema A.,
Podwy¿szanie no¶no¶ci s³upów przez optymalne dodanie materia³u.
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznañskiej. Seria: Budownictwo L±dowe, Nr 34, 1990, str. 53-62.